Gebruikersovereenkomst

Overeenkomst tussen gebruiker dienstencheques en Poetspunt Oostende – inclusief vestigingsplaats Gistel

Voor toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

 • Poetspunt Oostende: de handelsbenaming voor elk van volgende organisaties met erkenning om diensten aan te bieden aan particulieren in het kader van ‘thuishulp van huishoudelijke aard’:
  • Poetspunt Oostende vzw, met ondernemingsnummer 0459.095.060 en erkenningsnummer DC 01323 (inclusief vestigingsplaats Poetspunt Gistel met vestigingseenheidnummer 2.291.927.876)
  • Dienstenbedrijf ’t Poetshuis Oostende cvba-so, met ondernemingsnummer 0879.537.897 en erkenningsnummer DC 02067
  • BVBA Jeantiga, met ondernemingsnummer 0891.976.564 en erkenningsnummer DC 02830.
 • Gebruiker: de particulier die beroep doet op PPO (zoals hiervoor gedefinieerd).
 • Werknemer: de persoon die een arbeidsovereenkomst dienstencheques heeft afgesloten met één van de drie bovenvermelde erkende ondernemingen.
 • Werkgever: één van de drie bovenvermelde erkende dienstencheque-ondernemingen
 • Dienstenchequebedrijf: één van de drie bovenvermelde erkende dienstencheque-ondernemingen
 • Thuishulp van huishoudelijke aard: diensten ten gunste van de particulieren die bestaan uit:
 • activiteiten verricht in het huis van de particulier: schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden.
 • activiteiten verricht buiten het huis van de gebruiker: boodschappendienst, strijkdienst en mindermobielencentrale.

 

Overeenkomst afgesloten tussen Poetspunt Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, 8400 Oostende, verder PPO genaamd, en
(naam), ………………………………………………………………………………………

(gebruikersnummer) …………………………………………………………………

(adres), ………………………………………………………………………………………

verder de gebruiker genaamd.

 

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het aanwenden van de dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door het dienstenbedrijf.

(Wettelijk kader: Wet tot bevordering van buurtdiensten en –banen van 20/07/2001 en het Koninklijk Besluit betreffende de dienstencheques van 12/12/2001)

PPO staat onder leiding van Algemeen Directeur Michel Vincke, 059/29 59 51, michel.vincke@poetspuntoostende.be.

De onder PPO ressorterende werkgevers selecteren competente medewerkers om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Die werknemers mogen geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker, of een lid van het gezin van de gebruiker, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de gebruiker. De gebruiker meldt aan de administratie van PPO of één van deze situaties zich voordoet bij de voorgestelde kandidaat.

De werkgever is in het kader van de dienstencheques verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten.

De gebruiker is ertoe gehouden als een normaal zorgvuldig persoon te zorgen dat het werk wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

De gebruiker zal zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De bepalingen van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn op hem van toepassing.

 

Artikel 2 – werkuren en prestaties

De gebruiker wenst beroep te doen op het dienstenchequebedrijf en dit :

 • iedere week
 • om de 2 weken
 • andere optie

voor volgende diensten:

 • poetsen van de privé-woning
 • wassen en/of strijken
 • boodschappen
 • bereiden van maaltijden

dit voor  ………………………………………………….. (aantal uren)[1]

Het definitieve werkschema wordt opgesteld door PPO in overleg met de gebruiker.

De gebruiker is er als normaal zorgvuldig persoon toe gehouden er voor te zorgen dat de opgelegde taken geen zodanige werkdruk veroorzaken dat zij nefaste gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.

 

Artikel 3 – Ter beschikking stellen van materiaal

De gebruiker verbindt zich er toe de nodige materialen en producten ter beschikking te stellen en voor degelijke arbeidsomstandigheden te zorgen (o.a. inzake hygiëne, huisdieren, omgevingstemperatuur, elektrische veiligheid van de gebruikte toestellen, …)

De gebruiker overloopt samen met de werknemer, vooraleer deze zijn activiteiten begint, de werking en de eventuele gevaren van de ter beschikking gestelde materialen. De gebruiker kan de werknemer niet verplichten om oplosmiddelen of niet-geëtiketteerde producten te gebruiken. (zie ook bijlage 1).

De materialen zijn in goede staat!

PPO beveelt sterk aan om te werken met ergonomisch materiaal.

De werkgever staat in voor het ter beschikking stellen van de eventueel nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, in toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten.

 

Artikel 4 – Betalingen

Ingeval papieren dienstencheques:

De gebruiker betaalt één, door hem ondertekende en behoorlijk ingevulde dienstencheque, per gepresteerd arbeidsuur. Het invullen en het ondertekenen van de dienstencheque dient te gebeuren met een blauwe of zwarte balpen. De betaling gebeurt onmiddellijk bij de uitvoering van de diensten met niet-vervallen dienstencheques aan de werknemer van het betrokken dienstenchequebedrijf.

Ingeval elektronische dienstencheques:

De gebruiker staat de werknemer toe om op het einde van de prestaties de gepresteerde uren door te bellen naar de uitgiftemaatschappij, waardoor de prestaties worden gecodeerd.

De gebruiker voorziet steeds voldoende elektronische dienstencheques in de elektronische portefeuille.

 Andere kosten of aanrekeningen

Het gebruik van dienstencheques kan enkel voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd.

Alle andere kosten (vervoer, verzekeringskosten, …) kunnen niet met een dienstencheque betaald worden.

PPO heeft steeds de mogelijkheid om bepaalde kosten aan te rekenen aan de gebruiker. Hiervan dient de gebruiker evenwel op voorhand van op de hoogte te worden gesteld.

Het is niet gebruikelijk dat werknemers vooraleer ze opstarten bij een gebruiker passeren bij de klant om afspraken te maken. Deze werkgerelateerde afspraken worden tijdens de eerste poetsbeurt gedaan. Indien andere afspraken voorafgaand moeten gemaakt worden, gebeurt dit via de administratie. Indien de gebruiker toch wenst dat de poetshulp voorafgaand aan de tewerkstelling een bezoek brengt, wordt een forfaitaire kost aangerekend van 15 euro.

De aanrekening van eventuele kosten voor nalatigheid aan de klant, wordt geregeld via artikel 10 – Afwezigheid gebruiker

 

Artikel 5 – Activiteiten

De gebruiker verbindt zich ertoe in geen geval de werknemer andere activiteiten dan thuishulp van huishoudelijke aard te doen verrichten, zoals kinderopvang, verzorging van dieren, onderhoud van gemeenschappelijke traphallen, alsook beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en tandartspraktijken, bureauruimtes, …

De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer in geen geval gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te doen uitvoeren, bvb. buiten poetswerk bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen, op hoogten werken, …

 

Artikel 6 – Hygiëne en veiligheid op de werkvloer

De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer in hygiënische omstandigheden te laten werken. Bij herhaaldelijke onhygiënische situaties wordt de hulp stopgezet. De gebruiker moet de werknemer in staat stellen om vooraleer de tewerkstelling aanvangt, in het kader van de te verrichten activiteiten een globale inspectieronde te laten doen naar de hygiënische werkomstandigheden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer gebruik te laten maken van zijn sanitaire installaties (toilet, lavabo, …).

De gebruiker geeft op vraag van de erkende onderneming een aantal inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het vrijwaren van een gezonde en hygiënische werkomgeving van de werknemer. Deze inlichtingen kunnen bvb. betrekking hebben op de al dan niet aanwezigheid van huisdieren in de woning, enz.

De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer het recht op een rookvrije werkomgeving te garanderen.

De gebruiker moet de werkgever verwittigen bij het optreden van zeer besmettelijke ziektes waarbij er besmettingsgevaar is voor de werknemer.

In geval van ongeval, overkomen aan de werknemer bij de uitvoering van zijn activiteiten, moet de gebruiker de werkgever onmiddellijk verwittigen.

De gebruiker verbindt er zich toe de werknemer steeds in veilige omstandigheden te werk te stellen. Alle onveilige situaties worden door de werknemer aan de erkende onderneming gemeld (bv. Loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot is, …). Bij aanhoudende veiligheidsproblemen kan de thuishulp van huishoudelijke aard worden stopgezet.

In geval van onmiddellijk gevaar mag de werknemer de arbeidsplaats verlaten.

De gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat er steeds een verbanddoos beschikbaar is voor de werknemer.

 

Artikel 7 – Algemene afspraken

De werknemer van het betrokken dienstenchequebedrijf mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij noodzakelijk voor de dienst. Hiervoor mag gebruik gemaakt worden van het telefoontoestel van de gebruiker. De gebruiker dient over elk gebruik van het telefoontoestel op de hoogte worden gebracht. In uitzonderlijke gevallen kan de werknemer van het betrokken dienstenchequebedrijf de toestemming krijgen om te bellen.

Het toevertrouwen van een huissleutel aan de werknemer is toegelaten in onderlinge overeenstemming tussen werknemer en gebruiker. PPO kan hierbij optreden als tussenpersoon, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen m.b.t. de sleutel.

De werknemer heeft recht op een pauze van 10 minuten per dienstblok. De gebruiker maakt afspraak met de werknemer omtrent de plaats van de te nemen pauze.

De werknemer van het betrokken dienstenchequebedrijf staat onder hiërarchisch gezag van deze onderneming. Bij problemen contacteert de gebruiker het betrokken dienstenchequebedrijf/ de werkgever die de klacht zal onderzoeken.

 

Artikel 8 – Non-discriminatie

 PPO biedt de gebruiker een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker waarborgt, en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van zowel gebruiker als werknemer.

Ten opzichte van de gebruikers wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening.

De gebruiker mag ten opzichte van de werknemers geen onderscheid maken op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd. Bij niet-naleving van deze bepaling wordt de thuishulp stopgezet.

(Zie de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding).

 

Artikel 9 – Afwezigheid werknemer van het dienstenbedrijf

PPO zorgt voor een kwalitatieve uitvoering door competente medewerkers volgens het afgesproken schema. PPO brengt ten minste 5 dagen vooraf de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema.

Bij een onvoorziene omstandigheid (vb. ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheids-verlof, …) wordt de gebruiker zo snel mogelijk verwittigd. PPO zal alles in het werk stellen om te voorzien in vervanging, maar de vervanging kan niet worden gegarandeerd. Bij vervanging kunnen zich wijzigingen voordoen in de werkuren en/of datum. U bent overdag het best bereikbaar via (telefoon) ………………………………………  en/of (e-mail) ………………………………………………………………………………………..

Op feestdagen wordt er niet gewerkt. Feestdagen die in het weekend vallen worden gecompenseerd conform de interne beslissingen van de onderscheiden dienstenchequebedrijven. De gebruikers worden van die beslissing op de hoogte gesteld.

Artikel 10 – Afwezigheid gebruiker

Onverwachte bijsturingen aan het werkschema en eventuele vakantieperiodes worden ten minste 10 dagen vooraf gemeld (schriftelijk, via mail/fax) aan PPO.

Wanneer de gebruiker meerdere weken na elkaar geen thuishulp wenst, verwittigt hij de administratie van PPO ten minste 14 dagen op voorhand.

De afwezigheid van de gebruiker mag evenwel niet meer dan 6 weken na elkaar belopen, en kan ook niet meer dan 8 weken per jaar. Indien dit wel zo is, kan PPO de samenwerking stopzetten.

Ingeval de werknemer de voorziene taken niet kan uitvoeren ingevolge nalatigheid van de gebruiker, zal de werkgever de werkelijke kosten aan de gebruiker factureren. Deze werkelijke kosten komen overeen met de gederfde omzet en wordt als volgt berekend:

aantal uren waarop de nalatigheid slaat vermenigvuldigd met het bedrag dat de werkgever ontvangt van de uitgiftemaatschappij voor een dienstencheque.

Veranderingen aan het uurrooster zijn evenwel mogelijk, maar enkel mits akkoord van beide partijen (de gebruiker en de werknemer) en enkel na voorafgaandelijk akkoord van de werkgever.

 

Artikel 11 – Kwaliteitsgarantie

PPO heeft de bedoeling een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. Daarom zullen we de gebruikers op bepaalde tijdstippen een evaluatieformulier bezorgen. Tevens geeft de gebruiker PPO de toelating om op bepaalde tijdstippen onaangekondigde huisbezoeken uit te voeren, met als doel de kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren en om eventuele conflictsituaties na te gaan.

Artikel 12 – Verlies en diefstal

De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.

Bij vermoeden van diefstal door de werknemer dient de gebruiker steeds de werkgever te verwittigen.

Bij diefstal door de werknemer dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken.

Eventuele klachten kan de gebruiker steeds melden aan PPO die de zaak zal onderzoeken.

 

Artikel 13 – Verzekeringen

De werkgever staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval de werknemer van het dienstenbedrijf het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg van en naar het werk.

De werkgever sluit een verzekering af voor schade toegebracht aan de gebruiker. In geval van schade dient de gebruiker PPO onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Artikel 14 – Gebruikers waarvan het tewerkstellingsadres niet in het werkingsgebied gelegen is

PPO richt zich op het werkingsgebied Oostende, Gistel, Ichtegem, Middelkerke en Bredene

PPO kan zich eventueel ook richten tot gebruikers woonachtig in andere gemeenten

Voorwaarde hiertoe kan zijn dat enerzijds de gebruiker waarvan het adres waar gepoetst moet worden niet gelegen is in het werkingsgebied de gemaakte verplaatsingskosten en eventuele andere kosten op zich neemt en anderzijds dat PPO een geschikte kandidaat vindt die zich naar deze gemeente kan verplaatsen.

 

Artikel 15 – Duur van de overeenkomst/opzeg

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Deze overeenkomst is door beide partijen opzegbaar mits een aangetekend schrijven en het respecteren van een minimale opzegtermijn van 1 maand ingaand op de 1ste van de maand erop volgend.

Deze overeenkomst wordt automatisch als beëindigd beschouwd als een van de contracterende partijen één van de voorziene contractuele bepalingen niet nakomt en zulks per aangetekend schrijven meldt aan de andere partij.

In de volgende gevallen wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden:

 1. Indien de erkenning van PPO in het kader van de dienstencheques wordt geschorst of ingetrokken;
 2. Wanneer er geen dienstencheques meer worden uitgegeven en de gebruiker er geen meer bezit.

 

Artikel 16 – Privacyverklaring (GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 hebben wij een nieuw privacy statement waarin staat beschreven hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan.

Dit privacy statement kan je steeds inkijken bij Poetspunt Oostende, op de website www.poetspuntoostende.be of aanvragen per mail via privacy@poetspuntoostende.be.

 

 

Deze overeenkomst wordt gesloten in 2 exemplaren.

Elke partij met een onderscheiden belang erkent één exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

 

 

De gebruiker,                                                                                                  Voor PPO,

Michel Vincke

Algemeen directeur

Gelezen en goedgekeurd                                                                           gelezen en goedgekeurd

 

 

Datum: …./…./20….                                                                                       Datum: …./…./20….

Naam & handtekening                                                                                Naam & handtekening


 

BIJLAGE 1: Gedragscode voor veiligheid tijdens het werk.

Deze code heeft tot doel ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden gunstig zijn voor de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers.

Hij richt zich tot de gebruiker (privépersoon) en tot de werknemer van het betrokken dienstenchequebedrijf.

Zij zullen, ieder voor wat hem aanbelangt, erop toezien dat de volgende aanbevelingen worden nageleefd.

Enkel de activiteiten welke werden aangevraagd door de gebruiker en die werden toegelaten door het dienstenchequebedrijf, kunnen door de werknemers van deze laatste worden uitgevoerd.

Deze code wijkt niet af van deze principes.

 

1 Schoonmaken van ramen

Een toestel met een telescopische steel gebruiken om bovenramen schoon te maken en te voorkomen dat men zich naar buiten moet buigen, steunend op de vensterbanken.

 

2 Inzake het gebruik van ladders of bankjes

De goede staat van de ladders controleren vóór gebruik: sporten, stevigheid, antislipblokjes op de voet van de metalen ladders, …

De voet van de ladders enkel op een vlakke ondergrond opstellen: de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de ladders wegglijden wanneer ze op een ondergrond staan waarbij er een groot risico tot wegglijden is.

 

3 Inzake het gebruik van draagbare elektrische toestellen

 Zich vertrouwd maken met alle aspecten inzake bediening en beveiliging van de toestellen vooraleer het werk aan te vatten.

Enkel draagbare toestellen gebruiken die in goede staat zijn.

De staat van de verlengsnoeren nagaan vooraleer het toestel te gebruiken.

 • De toestellen waarvan de stekker met een aarding is uitgerust enkel aansluiten op een contactdoos voorzien van een aarding.
 • De toestellen uitschakelen wanneer ze niet meer worden gebruikt.
 • Nooit een elektrisch toestel gebruiken wanneer het vochtig is of met vochtige handen.
 • Nooit een elektrisch toestel reinigen, nazien, afstellen of onderhouden zonder eerst de stekker uit de contactdoos te verwijderen.

 

 

 

De algemeen directeur,

 

 

Michel Vincke.

 

BIJLAGE 2: Uit te voeren taken via PPO

 1. Poetsen van de woning:

Het gewone onderhoud:

 • stof afnemen
 • stofzuigen
 • vloer schuren, dweilen
 • schoonmaken van bereikbare vensters en ramen
 • onderhoud sanitair in de woning
 • bed verschonen

 

Gelegenheidsonderhoudswerken:

 • deuren en kasten afwassen
 • frigo, oven, diepvries, gasfornuis poetsen
 • stoep vegen in de onmiddellijke nabijheid van de woning
 • schoonmaken van niet-gebruikte ruimten
 • schoonmaken van kelders, zolders

 

 1. Wassen en strijken
 • was sorteren en in wasmachine stoppen
 • was ophangen op droogrek of in de droogkas steken
 • was opplooien
 • droge was strijken
 • was terug opbergen in de kasten

 

 1. Eenvoudige naaiwerkjes
 • aannaaien van knopen
 • herstellen van losgekomen zomen en naden
 • rits insteken
 • eenvoudig stopwerk
 1. Eenvoudige maaltijden klaarmaken in huis
 • bereiden van groenten (koken, stoven,…), warme en koude sausen, soepen, vis- en vleesbereidingen, aardappelbereidingen, pastabereidingen, eiergerechten, ovenschotels en nagerechten.
 • afwassen & opruimen

 

BIJLAGE 3: Te voorziene maatregelen door de gebruiker

 De gebruiker garandeert dat de volgende materialen, in goede staat, ter beschikking zullen worden gesteld:

 1. Poetsen van de woning
 • Materiaal
  • 2 dweilen
  • 2 emmers
  • een trekker
  • een zeemlap
  • een spons
  • een stofdoek
  • een handborstel
  • een vuilblik
  • een schuurborstel
  • een veegborstel
  • een Wc-borstel
  • een veilige trapladder indien nodig
  • een stofzuiger
  • voldoende warm water
  • rubberen handschoenen
  • Andere ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 • Producten
  • Niet agressieve onderhoudsproducten die allen goed geëtiketteerd moeten zijn)
  • Vloerreiniger
  • WC-reiniger
  • Allesreiniger
  • Andere ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Wassen en strijken
 • Materiaal
  • Veilige wasmachines met duidelijke instructies
  • Droogkast of droogrek of droogmolen en wasknijpers
  • Wasmand
  • Strijkplank met propere hoes
  • Veilig (stoom)strijkijzer
  • Andere ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Producten
  • Waspoeder geschikt voor de wasmachine
  • Eventueel wasverzachter
  • Eventueel gedemineraliseerd water voor het stoomstrijkijzer
  • Andere ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Kleine naaiwerkjes
 • Basis naaigerief

 

 1. Eenvoudige maaltijden klaarmaken in huis
 • Materiaal
  • Veilig fornuis
  • Potten en pannen
  • Andere ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Producten
  • Ingrediënten om de maaltijd klaar te maken
  • Andere ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[1] Minstens per blok van 3 uur.